Warta Wysoka Ochrona

Warta Ubezpieczenie Indywidualne na Życie - KDB Pomoc

Jak skorzystać z oferty?

 
Ulotka VIP
  • Zakup online interesujący Cię wariant ubezpieczenia poprzez kliknięcie poniżej odpowiedniego przycisku "Ubezpiecz się" lub skontaktuj się bezpośrednio z biurem KDB.
  • Pozostałe kroki postępowania w zakładce "Dokumenty i terminy".

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

  • W wariancie VIP osoby które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 66 roku życia
 

Wybierz swoje ubezpieczenie

VIP
VIP
  Ubezpiecz się
Składka miesięczna 230,00 zł
Suma ubezpieczenia 100 000 zł
Zakres ubezpieczenia VIP
Wariant VIP
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy 320 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 260 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 260 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 200 000
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 180 000
Zgon ubezpieczonego 100 000
Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku 80 000
Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
80 000
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania 25 000
Operacje ubezpieczonego PLUS (kwota bazowa)
5 000
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego (kwota bazowa)
5 000
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku - za 1% uszczerbku 800
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku choroby 125
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku - do 14 dnia pobytu 200
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku - od 15 dnia pobytu 100
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 800
Jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby 800
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku zawału serca, udaru mózgu 225
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
275
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 275
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 350
Świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne (za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim) 60
Zgon rodzica 3 000
Zgon rodzica małżonka/partnera 3 000
Zgon małżonka/partnera 10 000
Zgon dziecka 6 000
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 8 000
Urodzenie się dziecka 1 500
Urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną 3 000
Zgon noworodka 5 000
Pakiet Medyczny w wariancie "Twoje życie" Tak
Pakiet Medyczny "Twoje życie" - zakres świadczeń
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty położnej po ciąży w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 150 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, w okresie miesiąca od daty urodzenia się dziecka
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty u lekarza specjalisty  w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie 2 zdarzenia do kwoty 150 zł na zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pediatry w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 250 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów prywatnych lekcji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 400 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, nieobecność w szkole powyżej 7 dni – pisemne zalecenie lekarza
Organizacja i pokrycie kosztów transport roweru po wypadku, który spowodował obrażenia ciała  - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, transport roweru z miejsca wypadku do miejsca pobytu lub do punktu naprawczego oddalonego maksymalnie 50 km od miejsca wypadku
Organizacja i pokrycie kosztów naprawy roweru po wypadku, który spowodował obrażenia ciała  - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (bez kosztów części) w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów trenera fitness w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, obrażenia ciała w wyniku wypadku lub hospitalizacja wskutek nagłego zachorowania przez okres co najmniej miesiąca
Organizacja i pokrycie kosztów osobistego trenera fitness po ciąży - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym, usługa do wykorzystania w okresie do 6 miesięcy od daty urodzenia dziecka przez ubezpieczonego
Organizacja i pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy sprzętu rehabilitacyjnego 
w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego: do placówki medycznej, z placówki medycznej do innej placówki medycznej, z placówki medycznej do miejsca zamieszkania. Wszystkie zdarzenie w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 700 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Limit w roku polisowym - do łącznej kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie i w odniesieniu do maksymalnie 5 zdarzeń.Transport z placówki do miejsca zamieszkania – hospitalizacja minimum 5 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie (w przypadku przewozu do osoby wyznaczonej) albo maksymalnie do 5 dni, do kwoty 150 zł/dzień na jedno zdarzenie w przypadku organizacji opieki w miejscu pobytu w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 3 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 7 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opieki pielęgniarskiej po hospitalizacji w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - maksymalnie do 5 dni, do kwoty 1 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym. Hospitalizacja powyżej 5 dni
Organizacja i pokrycie kosztów opiekuna dziecka w szpitalu albo hotelu przyszpitalnym w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - do kwoty 1 000 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej - do kwoty 500 zł na jedno zdarzenie w roku polisowym
Infolinia „Baby Assistance” w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - bez limitu
Zdrowotne usługi informacyjne w przypadku: nagłego zachorowania (NZ), obrażenia ciała w wyniku wypadku - bez limitu